Lavannarè

  •     LAVANNARE’ (R. Viviani 1916)


Lavannarè’!…
 
          ca sciacque ‘e panne, ‘e ttuorce
          e ‘e spanne ô sole,
          e ‘o tiene ‘nfronte ‘nfí’a che se ne cala…
 
          Lavannarè’!…
 
          Si mm’è permesso dico doje parole:
          tu t’hê ‘a cagná stu bruttu naturale…
          t’aggio menato ‘nzino doje viole,
          ripasso e ‘e ttrovo ‘nterra tale e quale?!
 
          Lavannarè’!…
 
          A vedé sti ttrezze d’oro,
          ca ‘ncujetate só’ da ‘o viento,
          pe’ stu core è nu turmiento…
          comm”o stisse a sceriá!…
          Comme tu, spremmenno forte,
          ‘nziem’ê panne ‘o ‘nturcigliasse
          e, schiattánnolo ‘e putassa,
          mme ll’hê fatto avvelená!
 
                                                    II
 
          Lavannarè’!…
 
          Sti bbracce, dint”a scumma d”o ssapone,
          mme fanno cunzumá da ‘a passione…
 
          Lavannarè’!…
 
          Sceréa st’anema toja ‘nguzzuta e nera…
          si nun schiarisce miéttela â culata
          e falla ascí cchiù ghianca e cchiù sincera…
          se ‘ntenneresse quanno ll’hê lavata?
 
          Lavannarè’!…
 
          A vedé stu muvimento
          ca tu faje ca piglie e sciacque,
          mme menasse dint’a ll’acqua…
          mme facesse ‘nzapuná!
          Comm’hê fatto cu stu core
          ch”o ‘nturciglie, ‘o spriémme e ‘o vatte,
          doppo ‘o ‘nfunne, ‘aíze e ‘o sbatte
          e ‘accummiénce a sceriá…

 
 
                                                    III
 
          Lavannarè’!…
 
          T’aggi”a ‘ncucciá a lavá sott”a funtana…
          quanno fa notte e ‘a via se fa stramana…
 
          Lavannarè’!…
 
          Mme méngo dint”a carta d”o ssapone,
          p”o sfizio ‘e starte cchiù a purtata ‘e mano…
          faccio una tina ‘e scumma: nu pallone…
          ca tu, pe’ mme levá, mm’hê ‘a pigliá ‘mmano…
 
          Lavannarè’!…
 
          Si mme vuó’, vengo a guaglione!
          Mme pigliasse?…fosse ‘o Dio!…
          ‘nzapunasse nu poco io,
          te facesse arrepusá!
          Po’, sciuscianno ‘a sapunata,
          cu ‘a cannuccia ‘a passione,
          ne farría bolle ‘e sapone,
          p”a fá lùcere e vulá!…