Quanno staje cu ‘mme

Quanno tu staje cu me
                 ‘ncopp’a stu core…
                 io giá sento ca moro
                 si perdo a te!
                 Vita mia, vita mia…
                 chi mme cunzola
                 gioja mia, gioja mia,
                 senza ‘e te?
                 Quanno tu staje cu me
                 dint’a sti bbraccia,
                 t’accarezzo ‘sta faccia
                 e,’nziem’a te,
                 doce è ‘ammore…
                 doce è ‘ammore…
                 quanno tu staje
                 ‘ncopp’a stu core!…
 
                                                                 II
 
                 Siente, siente
                 ‘a musica d”o mare?
                 Guarda, guarda…
                 na vela giá scumpare…
                 e si tu mme staje vicina,
                 chistu core
                 felice sarrá!…
 
                 Quanno tu staje cu me
                 ‘ncopp’a stu core…
                 ………………..